Company Works Algemene Voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen gelden onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij Vereniging Company Works met Kvk-nummer 57001448 een partij is.
 2. Company Works en de hulpen leveren diensten op basis van een inspanningsverplichting.
 3. De klant is opdrachtgever van de huishoudelijke hulp.
 4. Alle overeenkomsten met Company Works zijn gebaseerd op de overheidsregeling voor Diensten aan huis.

Artikel 2 Overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt individueel met de klant afgesloten waarbij de algemene voorwaarden van Company Works onderdeel hiervan uitmaken.
 2. Overeenkomsten met Company Works zijn voor onbepaalde tijd tenzij anders overeengekomen.
 3. De overeenkomst tussen de klant en Company Works kan te allen tijde worden opgezegd, door zowel Company Works als de klant. De opzegtermijn bedraagt één week.
 4. De overeenkomst eindigt:
 5. Door overlijden van de klant;
 6. Bij wederzijds goedvinden;
 7. Na eenzijdige schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de klant of Company Works, met in achtneming van lid 3 van dit artikel;
 8. Van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan;
 9. In geval van ontbinding door de rechter.
 10. Op de overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Een geschil zal aan de Rechtbank te Amsterdam worden voorgelegd.

Artikel 3 Werkafspraak afzeggen

 1. Indien een geplande terugkerende afspraak minimaal drie dagen daarvoor wordt afgezegd, wordt deze niet in rekening gebracht.
 2. Het annuleren van een afspraak dient aan het kantoor van Company Works te worden doorgegeven. Dit kan telefonisch, schriftelijk of via de email.
 3. Niet tijdige annuleringen worden bij de klant in rekening gebracht, ook als er sprake is van een overmachtssituatie.

Artikel 4 Klachten

 1. Om het mogelijk te maken voor Company Works om te interveniëren, dienen klachten over de schoonmaakwerkzaamheden door klanten binnen 24 uur, nadat de werkzaamheden zijn verricht, aan het kantoor van Company Works gemeld te worden. Indien u niet over mail beschikt, kunt u de klacht ook telefonisch doorgeven.

Artikel 5 Verplichtingen klant

 1. De klant dient er zorg voor te dragen dat de opdrachten voor de hulp vóór aanvang van de werkzaamheden duidelijk zijn. Ieder huis(situatie) is anders waardoor het van belang is dat de klant de hulp duidelijke instructies geeft en goed informeert over de wensen ten aanzien van de schoonmaak, de producten en de huishoudelijke apparaten.
 2. De klant dient ervoor te zorgen dat de huishoudelijke hulp met deugdelijke apparaten kan werken en dat de juiste schoonmaakproducten aanwezig zijn.
 3. De klant dient ervoor te zorgen dat de huishoudelijke hulp op de afgesproken dag en tijd aan het werk kan. Hiervoor dient onder andere de toegang tot de ruimte worden geboden, de benodigde producten en materialen dienen aanwezig te zijn en er dienen geen belemmeringen te zijn die het werken onmogelijk dan wel onwenselijk maken.
 4. Wanneer de klant de overeenkomst met Home Works opzegt en er voor kiest om binnen een jaar na opzegging verder te gaan met de huishoudelijke hulp van Home Works, dan rekent Home Works hier een bemiddelingsfee voor van €500,-.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Home Works is niet aansprakelijk voor schade.
 2. De huishoudelijke hulp is enkel aansprakelijk voor schade indien deze voortvloeit uit grove schuld of nalatigheid.
 3. Indien gewenst kan Home Works voor u een verzekering afsluiten voor schade door de hulp.

Opmerkingen: Bij de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen–en/of inboedelverzekeringen is een clausule “huispersoneel” opgenomen. Wij raden de klant aan om de verzekering te controleren op deze clausule. Op de website companyworks.nl staan er willekeurig een viertal genoemd.

Artikel 7 Sleutel

 1. Indien de klant ervoor kiest om de huissleutel in beheer van de huishoudelijke hulp te geven, is de hulp daar aansprakelijk voor.

Opmerkingen: Als u het wenst stuurt Home Works u gratis een sleutellabel met code toe met vermelding van ons telefoonnummer. Een eventueel verloren sleutel kan dan niet gemakkelijk in relatie gebracht worden met uw woning.

Artikel 8 Betaling

Betalingen aan Home Works geschieden bij voorkeur via automatische incasso. Indien u niet via een automatische incasso betaalt dan wel dat een automatische incasso niet gelukt is, gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

 1. Betalingen aan Home Works dienen bij voorkeur te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum, de betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
 2. Betalingen aan Home Works kunnen in plaats van via automatische incasso ook gedaan worden via overboeking of iDeal.
 3. Bij handmatige overboeking dient het volledige bedrag onder vermelding van het factuurnummer overgemaakt te worden. Bij niet volledige betalingen en bij het ontbreken van een factuurnummer, kan de betaling niet geadministreerd worden en ontvangt u automatisch een herinnering.
 4. Wanneer u meerdere facturen tegelijk wilt betalen, dan dient u iedere factuur afzonderlijk te betalen onder vermelding van het factuurnummer.
 5. Een klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door de klant aan Home Works verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Wanneer de betaling zeven weken na de factuurdatum nog niet is voldaan, zal de afhandeling overgedragen worden aan een incassobureau.

Artikel 9 Incidentele dienstverlening

Bij incidentele dienstverlening, te weten eenmalige schoonmaak en schoonmaak naar aanleiding van een cadeaubon, gelden de volgende aanvullende en/of afwijkende bepalingen.

 1. Artikel 2,3,7 en 8 zijn niet van toepassing op incidentele dienstverlening.
 2. De schoonmaakproducten en benodigde schoonmaakapparatuur dienen aanwezig te zijn in de woning.
 3. De factuur wordt verstuurd zodra de schoonmaakafspraak is ingepland, dit zal dus zijn voordat de schoonmaak plaatsvindt en deze dient ook vooraf betaald te worden.
 4. Met betaling van de factuur geeft u akkoord voor het plaatsvinden van onze dienstverlening op de afgesproken datum
 5. Bij annuleren van een geplande schoonmaak door de opdrachtgever geldt dat als deze langer dan één week voor aanvang van de schoonmaak wordt geannuleerd het gehele bedrag, onder inhouding van één uur, naar wens van de klant wordt teruggestort dan wel wordt gereserveerd voor een nieuwe schoonmaak. Bij annuleren van een incidentele schoonmaak die binnen één week plaats zou vinden vindt geen terugbetaling plaats. Bij annuleren van een geplande schoonmaak op initiatief van Home Works vindt volledige terugbetaling plaats.